Zaangażowanie Społeczne - Kodeks etyczny

Zasady etyczne naszej firmy

Niniejszy Kodeks etyczny jest zgodny z wezwaniem Organizacji Narodów Zjednoczonych do „przyjęcia, wspierania i wprowadzenia w życie zestawu podstawowych wartości w zakresie praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją”, skodyfikowanych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej podstawowych zasad i praw w pracy oraz w 10 zasadach Global Compact dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Jako globalny korporacyjny członek WEC (World Employment Confederation, Ogólnoświatowa konfederacja pracy), przyjęliśmy Kodeks postępowania WEC i identyfikujemy się z Wytycznymi OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych.

Poprzez naszą pracę staramy się wspierać wysiłki, jakie podejmuje każdy człowiek w budowania pierwotnego poczucia szczęścia.

W tych ramach niniejszy Kodeks etyczny określa wartości i zasady, które Grupa (dalej „Gi Group”) postanowiła przyjąć w prowadzeniu swojej działalności oraz w kontaktach i relacjach ze wszystkimi interesariuszami. Niniejszy Kodeks stanowi obecnie integralną część polityki ładu korporacyjnego Gi Group.
Niniejszy dokument został wydany i zatwierdzony przez spółkę macierzystą i obowiązuje we wszystkich spółkach Grupy, które formalnie przyjmują i włączają go do swoich własnych polityk i programów szkoleniowych. Wytyczne i zasady wyrażone w niniejszym dokumencie powinny być włączone do wszelkich lokalnych kodeksów, przepisów lub polityk przyjętych przez poszczególne spółki Grupy lub zgodnie z wymogami lokalnych przepisów, wyszczególniać różne aspekty działalności i relacji korporacyjnych.

Nasza rola w społeczeństwie

icon_initiatives.png

Matryca istotności

value-creation-icon@2x-1.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

social-commit-icon@2x.png

Zaangażowanie Społeczne

icon-CSR-Report@2x.png

Raport CSR