Privacy Policy

Informacja O Przetwarzaniu Danych Osobowych – Art. 13 Rozporządzenia (Ue) 2016/679 („Rodo”)

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Gi Group Poland S.A., ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, adres do korespondencji: Gi Group Poland S.A ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa NIP: 8971655469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy opłacony w całości 6.575.388,80 zł. 

W JAKI SPOSÓB SKONTAKTOW AĆ SIĘ Z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH („IOD”)?

Gi Group Poland S.A., ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa, do wiadomości „Inspektora ochrony danych”, e-mail: IOD@gigroup.com

DLACZEGO SĄ PRZETWARZANE TWOJE DANE OSOBOWE I JAKI JEST WARUNEK, KTÓRY SPRAWIA, ŻE PRZETWARZANIE TO ZGODNIE Z PRAWEM?

1. Odpowiedź na prośbę o informacje

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu obsługi zapytań o informacje o usługach oferowanych przez spółki Grupy. Gi Group Poland S.A. może podać dane kontaktowe lub przekazać je bezpośrednio do powiązanej spółki Grupy w celu udzielenia przez nią odpowiedniej i terminowej odpowiedzi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

2. Okresowe powiadamianie kandydatów

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wysyłania okresowych komunikatów do zgłaszania kandydatów w administracji lub w celu bezpośredniego wstawienia.

Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie jest zgoda. Przyjmuje się, że zgoda na przetwarzanie danych w tym celu jest czysto fakultatywna

3. Marketing Gi Group Poland S.A.

Przetwarzanie danych osobowych ma na celu przesyłanie komunikatów informacyjnych i promocyjnych dotyczących usług oferowanych przez Gi Group Poland S.A., prowadzenie badań i badań statystycznych i/lub rynkowych, zarówno tradycyjnymi, jak i zautomatyzowanymi metodami kontaktu (np. e-mail, sms, rozmowy telefoniczne itp.).

Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie jest zgoda. Przyjmuje się, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu ma charakter wyłącznie fakultatywny.

4. Marketing spółek Grupy

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu otrzymywania komunikatów informacyjnych i promocyjnych od innych spółek Grupy – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym – dotyczących usług oferowanych przez te same spółki lub w celu prowadzenia badań i badań statystycznych i/lub badania rynku, zarówno tradycyjnymi, jak i zautomatyzowanymi metodami kontaktu (np. e-mail, sms, rozmowy telefoniczne itp.).

Podstawą prawną uzasadniającą przetwarzanie jest zgoda. Przyjmuje się, że wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w tym celu ma charakter wyłącznie fakultatywny.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Odpowiedź na prośbę o informacje

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przetworzenia zapytań o informacje.

 1. Okresowe powiadamianie kandydatów

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 1. Marketing Grupy Gi

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

 1. Marketing spółek Grupy Gi

Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Po upływie wskazanych powyżej warunków przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, zgodnie z technicznymi procedurami anulowania i tworzenia kopii zapasowych.

JESTEŚ ZOBOWIĄZANY PODAĆ DANYCH OSOBOWYCH?

Podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu gwiazdką jest obowiązkowe: odmowa ich podania nie pozwala Gi Group na przetwarzanie wniosków o udzielenie informacji.

KIM SĄ ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników funkcji spółki upoważnionych do przetwarzania danych w ww. celach, którzy zostali wyraźnie upoważnieni do przetwarzania i którzy otrzymali odpowiednią instrukcję obsługi.

Dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom podmiotów pełniących rolę administratorów:

 • Spółki Grupy we Włoszech lub za granicą, nawet poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, jeśli zapytanie dotyczy usług oferowanych przez inne spółki Grupy .

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w imieniu Spółki przez osoby wyznaczone jako Przetwarzający Dane. Przedmioty te należą do następujących kategorii:

 • Usługi zarządzania i konserwacji terenu;
 • Usługi zarządzania i konserwacji bazy danych klientów;
 • Usługi archiwizacji;
 • Usługi korespondencji pocztowej;
 • Usługi badania rynku .

Listę odbiorców danych można uzyskać wysyłając pisemną wiadomość do Administratora lub e-mail na adres IOD@gigroup.com

CZY PRZEKAZUJEMY DANE POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY (EOG)?

Dane mogą być przekazywane za granicę do krajów nie należących do EOG, a w szczególności do:

 • Argentyna, Szwajcaria i Wielka Brytania, których poziom ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską za odpowiedni na podstawie art. 45 RODO
 • Brazylia, Chiny, Kolumbia, Hongkong, Indie, Czarnogóra, Rosja, Serbia, Turcja, po podpisaniu Standardowych Klauzul Umownych przyjętych/zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie art. 46, 2, c) i d) RODO

Z decyzjami w sprawie adekwatności można zapoznać się pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Kopię standardowych klauzul umownych podpisanych przez Gi Group można uzyskać wysyłając e-mail na adres IOD@gigroup.com

JAKIE SĄ PRAWA PODMIOTÓW DANYCH?

Osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do Administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, ich sprostowanie lub usunięcie, integrację niekompletnych danych, ograniczenie przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego lub prawnie uzasadnionych interesów.

Ponadto w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do skorzystania z prawa do przenoszenia danych poprzez otrzymanie ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu na urządzeniu format, a także, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekazywać je innemu administratorowi bez przeszkód.

Z praw tych można skorzystać wysyłając wiadomość e-mail na adres IOD@gigroup.com.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkują lub pracują, lub w państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie).

W JAKI SPOSÓB MOŻESZ WYCOFAĆ SWOJĄ ZGODĘ?

W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego pisząc na adres e-mail: IOD@gigroup.com i/lub klikając w odpowiednie linki zawarte w komunikacji który zostanie wysłany do Ciebie.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.