Zaangażowanie Społeczne - Tworzenie wartości

Generowanie wartości
poprzez naszą pracę

Patrząc na związek pomiędzy tymi celami, a naszą działalnością biznesową i związanym z nią wpływem społecznym, określiliśmy cele, do których realizacji bezpośrednio przyczynimy się poprzez naszą pracę. Cele te są zgodne z naszą misją.

„Jako kluczowy gracz na poziomie globalnym poprzez nasze usługi chcemy przyczynić się do ewolucji rynku pracy oraz podkreślamy osobistą i społeczną wartość pracy.” Nasza misja

Przyczynianie się do realizacji celów w zakresie zrównoważonego rozwoju

Cel 4:

Zapewnienie ikluzywnej i sprawiedliwej edukacji oraz promowanie możliwości uczenia się przez całe życie dla wszystkich.

Cel 4.4: Znaczne zwiększenie do 2030 roku liczby młodych i dorosłych ludzi posiadających odpowiednie umiejętności, w tym umiejętności techniczne i zawodowe, niezbędne do zatrudnienia, godnej pracy i przedsiębiorczości

Cel 5:
Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji wszystkich kobiet i dziewcząt
Cel 5.1: Położenie kresu wszelkim formom dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie
Cel 5.5: Zapewnienie pełnego i efektywnego uczestnictwa kobiet oraz równych szans w zakresie przywództwa na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji w życiu politycznym, gospodarczym i publicznym
 
Cel 8:
Promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich.

Cel 8.5: Osiągnięcie do 2030 roku pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn, w tym ludzi młodych i osób niepełnosprawnych, oraz jednakowego wynagrodzenia za pracę o jednakowej wartości.

Cel 8.6: Znaczne zmniejszenie do 2020 roku odsetka młodych ludzi pozostających bez pracy bądź nie uczestniczących w edukacji i szkoleniach.

Cel 8.7: Podjęcie natychmiastowych i efektywnych środków w celu wyeliminowania pracy przymusowej, współczesnych form niewolnictwa i handlu ludźmi oraz zakazanie i wyeliminowanie najgorszych form pracy dzieci, w tym rekrutacji i wykorzystywania dzieci jako żołnierzy, a do 2025 roku wyeliminowanie pracy dzieci we wszystkich jej formach.

Cel 8.8: Ochrona praw pracowniczych oraz promowanie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników, w tym migrantów, w szczególności kobiet-migrantek oraz osób mających niepewne zatrudnienie.

Goal 4:

Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
Target 4.4: By 2030, substantially increase the number of young people and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship

Goal 5:

Target 5.1: End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
Target 5.5: Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life

Goal 8:

Promote inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
Target 8.5: By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value
Target 8.6: By 2020, substantially reduce the proportion of young people not in employment, education or training
Target 8.7: Take immediate and effective measures to eradicate forced labour, end modern slavery and human trafficking, and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, and by 2025 end child labour in all its forms
Target 8.8: Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants and those in precarious employment.

Cel 10:

Zmniejszenie nierówności wewnątrz krajów i pomiędzy krajami.

Cel 10.2: Do 2030 roku wzmocnienie i promowanie inkluzji społecznej, gospodarczej i politycznej wszystkich ludzi, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub statusu ekonomiczny bądź inny.

 

 

Nasza rola w społeczeństwie

icon_initiatives.png

Matryca istotności

social-commit-icon@2x.png

Zaangażowanie Społeczne

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny

icon-CSR-Report@2x.png

Raport CSR