Zaangażowanie Społeczne - Tworzenie wartości

Nasz wkład w realizację
Celów Zrównoważonego
Rozwoju ONZ

Według raportu Corporate Social Sustainability z 2022 roku, opublikowanego przez Sodalitas Observatory, Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) o dużym znaczeniu społecznym oraz, szerzej, zrównoważony rozwój społeczny będą coraz bardziej istotne dla interesariuszy.

Przedsiębiorstwa wzywa się do przyjęcia wiodącej roli w promowaniu działań mających na celu zajęcie się różnymi aspektami obecnego otoczenia społecznego.

Nasza Grupa jest w pełni świadoma znaczenia społecznego wyzwania, które przed nami stoi, dlatego w tej kwestii deklarujemy pełne zaangażowanie. Skupienie na zrównoważonym rozwoju wynika z natury naszego biznesu i jego znaczącego wpływu na życie ludzi. Dla nas oznacza to podwójne zobowiązanie: wewnętrzne (wobec pracowników i współpracowników) oraz zewnętrzne (wobec klientów i społeczności, których  jesteśmy częścią). Realizujemy je poprzez konkretne działania oraz promowanie kultury zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności.

Mając na uwadze naszą misję oraz działalność biznesową i jej społeczny wpływ, deklarujemy zaangażowanie w realizację poniższych Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) poprzez nasze usługi i podejmowane inicjatywy:

Cel 1

Koniec z ubóstwem

Chcemy przyczynić się do realizacji Celu Zrównoważonego Rozwoju nr 1 poprzez:

 • Wspieranie większej integracji społecznej osób z marginalizowanych grup, by pomóc im znaleźć odpowiednie rozwiązania zawodowe, które poprawią jakość ich życia.
 • Oferowanie przystępnych cenowo programów szkoleniowych, dzięki dofinansowaniu szkoleń.   

Cel 4

Zapewnienie wszystkim edukacji wysokiej jakości oraz promowanie uczenia się przez całe życie

Nasze działania w odpowiedzi na Cel Zrównoważonego Rozwoju nr 4:

 • Świadczenie usług dostępnych dla społeczności i rynku, w szczególności zapewnienie szkoleń i ścieżek rozwoju personelu oraz dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji w ramach naszych inicjatyw z zakresu Learning & Development.
 • Priorytetowe traktowanie idei ciągłego uczenia się, jako fundamentu naszej strategii wobec pracowników własnych, czego potwierdzeniem jest zwiększenie inwestycji w szkolenia oraz inicjatywy dzielenia się wiedzą.
 • Oferowanie bezpłatnych szkoleń w ramach finansowania sektorowego dla kandydatów, pracowników oraz osób, które zwracają się do naszej Grupy w poszukiwaniu wsparcia w znalezieniu lub zmianie swojej ścieżki zawodowej.
 • Uruchomienie naszego międzynarodowego projektu wolontariackiego „Destination Work” oraz organizacja lokalnych inicjatyw mających na celu zwiększenie możliwości zatrudnienia w społecznościach, w których działamy.
 • Podejmowanie działań wspierających studentów i młodzież w orientacji na rynku pracy i rozwijaniu umiejętności ułatwiających znalezienie zatrudnienia.
 • Poprzez nasze przedsięwzięcia biznesowe i inicjatywy CSR dążymy w szczególności do osiągnięcia celu 4.4: „Do 2030 roku znacząco zwiększyć liczbę młodzieży i dorosłych, którzy posiadają kluczowe umiejętności, w tym techniczne i zawodowe, niezbędne do znalezienia zatrudnienia, godnych miejsc pracy i prowadzenia działalności gospodarczej”.

Cel 5

Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt

Działania, które podejmujemy, by przyczynić się do realizacji Celu nr 5:

 • Tworzenie równych szans dla kobiet i mężczyzn w życiu gospodarczym, poprzez poszerzanie możliwości zatrudnienia kobiet, w tym w środowiskach pracy tradycyjnie zdominowanych przez mężczyzn, dzięki dedykowanym programom szkoleniowym.
 • Stosowanie podejścia wolnego od uprzedzeń płciowych na wszystkich etapach zatrudnienia, zarówno w stosunku do pracowników własnych, jak i kandydatów oraz pracowników zewnętrznych.
 • Wsparcie i szkolenia skierowane do niepracujących matek, by pomóc im w powrocie do aktywności zawodowej.
 • Poprzez nasze działania biznesowe i inicjatywy CSR dążymy do: wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji kobiet i dziewcząt na całym świecie oraz zapewnienia pełnego i efektywnego uczestnictwa kobiet oraz równych szans na przywództwo na wszystkich szczeblach podejmowania decyzji w życiu publicznym, politycznym i gospodarczym.

Cel 10

Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami

Dążymy do realizacji Celu 10 Zrównoważonego Rozwoju, podejmując następujące kroki:

 • Rozwijamy kulturę włączania i stosujemy podejście wolne od dyskryminacji na wszystkich etapach zatrudnienia, zarówno w stosunku do pracowników wewnętrznych, jak i dla kandydatów oraz pracowników, z którymi współpracujemy.
 • Tworzymy skuteczny program szkoleniowy i wdrażamy polityki oparte na obiektywnych, merytokratycznych kryteriach, aby ułatwić dostęp do rynku pracy i wspierać rozwój zawodowy wszystkich kandydatów i pracowników.
 • Poprzez nasze działania biznesowe i inicjatywy CSR dążymy do realizacji celu: „Do roku 2030 pracujemy nad wzmocnieniem i promowaniem społecznej, ekonomicznej i politycznej integracji wszystkich osób, bez względu na wiek, płeć, niepełnosprawność, rasę, etniczność, pochodzenie, religię czy jakikolwiek inny status”.

Cel 17

Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju

W ramach naszego zaangażowania w realizację Celu 17. Zrównoważonego Rozwoju, podejmujemy działania, które obejmują:

 • Przystąpienie do ponadnarodowych stowarzyszeń, które koncentrują się na ulepszaniu rynku pracy i uczestnictwo w sesjach roboczych z wiodącymi firmami w sektorze.
 • Inicjowanie projektów zakładających osiągniecie określonych celów poprzez współpracę z partnerami lokalnymi i międzynarodowymi, w tym z klientami, instytucjami edukacyjnymi i w ramach działań z innymi krajami.
 • Działanie w duchu partnerstwa i współodpowiedzialności, aby zwiększyć efektywność naszych przedsięwzięć.
 • Dążenie do realizacji następujących celów poprzez naszą aktywność biznesową i inicjatywy CSR:
 • Zwiększenie międzynarodowego wsparcia dla wdrażania skutecznych i ukierunkowanych działań na rzecz budowania potencjału w krajach rozwijających się, aby wspomóc realizację krajowych planów zrównoważonego rozwoju, w tym współpracy Północ-Południe, Południe-Południe oraz współpracy trójstronnej.
 • Zachęcanie do tworzenia i promowanie skutecznych partnerstw publicznych, publiczno-prywatnych oraz społeczeństwa obywatelskiego, które wykorzystują doświadczenie i strategie zarządzania danymi, a także są wyposażone w systemy monitorowania postępów i odpowiedzialności za działania.
value-creation-icon@2x.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny