Zaangażowanie Społeczne - Zrównoważona praca

Zrównoważona praca

Czym jest zrównoważona praca?

Zrównoważona praca oznacza osiągnięcie takich warunków życia i pracy, które wspierają ludzi w angażowaniu się w pracę i pozostawaniu w niej przez całe życie zawodowe. Należy podjąć działania w celu wyeliminowania wszelkich czynników, które zniechęcają pracowników do pozostania na rynku pracy lub utrudniają im wejście na rynek pracy.

„W świecie, który rozróżnia między tym, kto pracuje, aby żyć, a kto żyje, aby pracować, wierzymy, że życie pracą jest i powinno być możliwe”

Ramy zrównoważonej pracy, wskazujące, które czynniki pozwalają na to, by była ona zrównoważona, składają się z trzech wymiarów:

Ludzie
Rozumieją sens i wartość pracy, dbają o swój dobrostan psychofizyczny, inwestują w rozwój umiejętności twardych i miękkich, budują relacje zawodowe i przywódcze.
 

Target 5.1: End all forms of discrimination against all women and girls everywhere
Target 5.5: Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic and public life

Organizacje

Zwiększają stabilność, innowacyjność i tworzenie wartości, inwestują w kapitał ludzki, promują różnorodność i integrację, ograniczają ilość odpadów i przywiązują wagę do kwestii środowiskowych.

Społeczeństwo i instytucje
Rozwijają i wspierają politykę aktywnego zatrudnienia, promują zrównoważoną elastyczność, niwelują niedopasowanie umiejętności, zwalczają pracę niezgłoszoną i uchylanie się od płacenia podatków oraz promują szkolenia w celu zwiększenia szans na zatrudnienie.
 
La nostra risposta all’SDG 4 vuole contribuire al raggiungimento dell’obiettivo:

• Attraverso i servizi che mettiamo a disposizione della comunità e del mercato, in particolare attraverso i percorsi di formazione e di sviluppo del personale e la formazione finanziata erogata dalla nostra Learning & Development Practice
• Mantenendo l’apprendimento continuo come colonna portante della nostra strategia indirizzata ai dipendenti interni, con crescenti investimenti in iniziative di formazione e tese alla condivisione delle competenze
• Offrendo formazione gratuita, attraverso i finanziamenti a disposizione del settore, per i nostri candidati, per i lavoratori e per le persone che si rivolgono alle aziende del Gruppo per trovare o ritrovare la propria strada nel mondo del lavoro
• Proponendo il nostro progetto internazionale di volontariato “Destination Work”, e strutturando iniziative locali tese a migliorare l’employability all’interno delle comunità in cui operiamo

Obiettivo 8: incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

La nostra risposta all’SDG 8 vuole contribuire al raggiungimento dell’obiettivo:
• Attraverso l’intera gamma dei nostri servizi, che ha come fine ultimo quello di dare valore al lavoro e centralità alla persona
• Con il nostro impegno a migliorare l’employability, in particolare con iniziative mirate alla popolazione giovane e alle persone vulnerabili
• Promuovendo la responsabilità come uno dei nostri valori fondanti, con il rispetto assoluto di diritti umani, delle leggi e del principio di concorrenza libera, regolamentata e leale
• Creando un mercato del lavoro migliore, sostenendo tutte le norme che offrono maggiore protezione ai lavoratori e assumendo un ruolo attivo nel contrasto alla corruzione e a qualunque forma di abuso o di comportamento illecito