Nasze zaangażowanie
społeczne

CSR to skrót od Corporate Social Responsibility (pol. społeczna odpowiedzialność biznesu). Koncepcja CSR po raz pierwszy pojawiła w latach 50:

„...sposób dobrowolnego uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych w działalności biznesowej oraz interakcjach z interesariuszami. Bycie odpowiedzialnym społecznie oznacza nie tylko spełnianie oczekiwań prawnych, ale także wychodzenie poza ramy zgodności i inwestowanie w kapitał ludzki, środowisko i relacje z interesariuszami...”

Nasza organizacja włączają w obszar CSR następujące działania:

• Kodeks postępowania
• Narzędzia raportowania społecznego
• Kampanie zaangażowania interesariuszy
• Wdrażanie polityki korporacyjnej, systemów zarządzania i certyfikacji
• Inicjatywy wolontariatu pracowniczego lub działalności charytatywnej
• Partnerstwa z organizacjami non-profit
 

Nasza strategia społecznej odpowiedzialności biznesu jest silnie zintegrowana na wszystkich poziomach korporacyjnych – w zakresie zarządzania, działalności i zaangażowania. Składa się z szeregu działań mających na celu osiągnięcie większego dobrostanu, który może rozciągnąć się na przyszłość. Nasz główny cel: osiągnięcie równowagi pomiędzy wymiarem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

„...zrównoważenie rozwoju, dbając o to, by zaspokajał on teraźniejsze potrzeby bez uszczerbku dla możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich własnych potrzeb...”

W tym kontekście w naszych działaniach stawiamy na aktywne podejście, zorientowane nie tylko na biznes, ale też na człowieka. W naszej pracy zawsze mamy na uwadze trzy podstawowe wartości – człowieka, pracę, stanowiącą kluczową kwestię w życiu każdej jednostki oraz głęboki szacunek wobec przedsiębiorstw, jako podmiotów niezbędnych dla rozwoju społeczeństw.

W związku z tym uważamy za istotne zrozumienie potrzeb naszych interesariuszy i zaangażowanie ich w rozwój naszych działań CSR. W procesie angażowania interesariuszy korzystamy z narzędzia do oceny istotności.
 

Za interesariuszy uważamy te osoby, grupy lub instytucje, których zaangażowanie jest niezbędne do realizacji misji naszej firmy, a także te strony, które mają w niej udziały. Głównymi interesariuszami są:

Our-role-icon@2x-1.png

Nasza rola w społeczeństwie

icon_initiatives.png

Matryca istotności

value-creation-icon@2x-1.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny

icon-CSR-Report@2x.png

Raport CSR