Zaangażowanie Społeczne - Matryca istotności

Słuchamy interesariuszy i rozwijamy się z nimi

Matryca istotności jest narzędziem wykorzystywanym przez firmy do:

• Rozpoznania cech wyróżniających ich otoczenie
• Zrozumienia oczekiwań interesariuszy wobec firmy
• Określenia priorytetów związanych z czynnikami ESG, które ukierunkują strategię i podejmowane działania

Proces

Proces ten został podzielony na dwie części:

1. Określenie istotnych aspektów raportowania

Aby ustalić, które istotne aspekty raportowania należy wprowadzić do matrycy, wzięliśmy pod uwagę zarówno nasze wewnętrzne dokumenty, jak i te z zewnętrznych instytucji.
Ten zbiór dokumentów pomógł nam stworzyć obraz sytuacji w 2020 roku i zidentyfikować potencjalne pojawiające się trendy i tematy. Dzięki zastosowaniu mechanizmu analizy semantycznej udało się ustalić powtarzające się tematy oraz określić, ile razy wystąpiły one w analizowanych dokumentach.
2. Ocena istotnych aspektów raportowania przez interesariuszy
Do oceny zidentyfikowanych na podstawie analizy dokumentów istotnych zagadnień, zostali zaangażowani interesariusze. Celem było ustalenie rankingu priorytetów w oparciu o opinie zaangażowanych stron.
 
Dla każdej kategorii interesariuszy – zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz firmy – wybraliśmy stosunkowo szeroki skład przedstawicieli, zapraszając ich do wzięcia udziału w ankiecie online.
 
Wykorzystanie ankiet pomogło w zbudowaniu matrycy poprzez stworzenie dwóch osi odniesienia:
• Oś firmy, powstała na podstawie wyników ankiet wypełnionych przez kadrę zarządzającą, która reprezentowała punkt widzenia naszej firmy
• Oś interesariuszy, powstała na podstawie wyników ankiet wypełnionych przez wcześniej wymienionych interesariuszy oraz wyników dokumentów, w których przeanalizowano średnią wagę tematów, biorąc pod uwagę wystąpienia, które pochodzą z analizy semantycznej (30%) oraz odpowiedzi udzielone przez interesariuszy w ankietach (70%).
La fase uno - Determinazione dei topic
Come primo passo, sono state raccolte fonti documentali istituzionali – internazionali e locali, pubbliche e non pubbliche, interne ed esterne al Gruppo – utili a ricostruire informazioni e linee guida rispetto al settore “lavoro e gestione delle risorse umane”, al tema della sostenibilità ambientale e sociale, o all’impatto del Covid-19. Questo ventaglio di testi ha permesso di fotografare il contesto attuale e individuare eventuali trend o tematiche emergenti.   Per analizzarne i contenuti si è fatto ricorso all’utilizzo di un motore di semantic analysis, che nello specifico ha permesso di: definire la tassonomia, ovvero le regole per la comprensione del contesto specifico del settore, necessarie per realizzare l’analisi. La tassonomia viene definita sulla base di testi ritenuti di riferimento per la CSR (come ad esempio, l’”Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite) e per il settore (come ad esempio, la “Dichiarazione sui principi e i diritti del lavoro “ dell’ILO),; far analizzare dal motore semantico le fonti documentali raccolte, per determinare il numero delle occorrenze e delle co-occorenze dei concetti presenti all’interno dei documenti. Il presupposto di questo tipo di analisi è infatti che quanto più un topic sia ricorrente, e quindi tanto più elevate sono le sue occorrenze, tanto più esso può essere considerato “rilevante” per il settore.
Il risultato di questo processo è rappresentato dalla costruzione dell’ALBERO DEI TEMI 2020.
Wyniki

Wynik oceny istotności w postaci globalnej Matrycy istotności reprezentował interesy naszej firmy i naszych interesariuszy na całym świecie

Zagadnienia znajdujące się w pierwszym czerwonym kwadracie, czyli obszarze istotności, są tematami istotnymi, a więc najważniejszymi dla wszystkich zaangażowanych stron. W drugim czerwonym kwadracie znajdują się zagadnienia, które wyróżniają się swoją ważnością na tle tematów istotnych.

Nasza rola w społeczeństwie

social-commit-icon@2x.png

Zaangażowanie Społeczne

value-creation-icon@2x-1.png

Tworzenie wartości

Sustainable-icon-2@2x.png

Zrównoważona praca

ethics-icon@2x.png

Kodeks etyczny

icon-CSR-Report@2x.png

Raport CSR