Náš závazek vůči
celé společnosti .

CSR je zkratka pro společenskou odpovědnost firem.
Koncept CSR se poprvé objevil v 50. letech 20. století:

„...jak společnosti dobrovolně začleňují sociální a environmentální aspekty do svých obchodních operací a do interakce se zainteresovanými stranami. Být společensky odpovědný znamená nejen plnit zákonná očekávání, ale také jít nad rámec dodržování předpisů a více investovat do lidského kapitálu, životního prostředí a vztahů se zainteresovanými stranami...“

Naše organizace integrují do svého rámce CSR následující činnosti:

•Kodex chování,
•nástroje pro podávání zpráv v sociální oblasti,
•kampaně zaměřené na zapojení zainteresovaných stran,
•zavádění firemní politiky, systémy řízení a certifikace,
•dobrovolnické iniciativy zaměstnanců nebo charitativní činnost,
•partnerství s neziskovými organizacemi.

Naše firemní strategie společenské odpovědnosti je silně integrována do všech podnikových úrovní – z hlediska řízení, podnikání a angažovanosti. Skládá se z řady opatření určených k dosažení většího „blahobytu“, který může přetrvat i do budoucna. Náš konečný cíl: vytvořit rovnováhu mezi ekonomickým, sociálním a environmentálním rozměrem.

„...zajistit udržitelný rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby...“

V této souvislosti se činnost naší společnosti řídí aktivním přístupem zaměřeným na podnikání a na lidi. Naše práce je zaměřena na základní hodnotu člověka, na vědomí klíčového významu práce pro jednotlivce a na hluboký respekt a úctu k podnikům jako klíčovým nástrojům rozvoje společnosti.
Vzhledem k tomu považujeme za nezbytné porozumět potřebám našich zainteresovaných stran a zapojit je do vývoje našeho rámce CSR. Ke zpracování zapojení našich zainteresovaných stran používáme nástroj pro hodnocení významnosti.

Za naše zainteresované strany jsou považováni jednotlivci, skupiny nebo instituce, jejichž zapojení je potřebné k dosažení poslání naší společnosti, a také strany, které mají na společnosti podíl. Mezi hlavní zainteresované strany patří například:

Our-role-icon@2x-1

Naše role ve společnosti

icon_initiatives

Matice významnosti

value-creation-icon@2x-1

Tvorba hodnoty

Sustainable-icon-2@2x

Udržitelná práce

ethics-icon@2x

Etický kodex

icon-CSR-Report@2x

Zpráva CSR