Etické zásady naší společnosti

Tento Etický kodex je v souladu s požadavkem Organizace spojených národů „přijmout, podpořit a uzákonit soubor základních hodnot v oblasti lidských práv, pracovních norem, životního prostředí a boje proti korupci“, které jsou kodifikovány ve Všeobecné deklaraci lidských práv, v Deklaraci Mezinárodní organizace práce o základních zásadách a právech při práci a v Deseti zásadách Global Compact v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a boje proti korupci. Jako globální firemní člen WEC – Světové konfederace zaměstnanosti – jsme přijali Kodex chování WEC a ztotožňujeme se se Směrnicemi OECD pro nadnárodní podniky.

„Svou prací se snažíme přispívat k úsilí, které všichni vynakládají na budování počátečního štěstí.“

V tomto rámci tento Etický kodex stanoví hodnoty a zásady, které se skupina (dále jen „skupina Gi“) rozhodla přijmout při výkonu své činnosti a v rámci jednání a vztahů se všemi svými zainteresovanými stranami. Kodex nyní představuje nedílnou součást politiky řízení a správy společnosti Gi Group.

Dokument vydává a schvaluje mateřská společnost a je účinný pro všechny společnosti v rámci skupiny, které jej formálně přijímají a začleňují do svých vlastních zásad a systémů vzdělávání. Jeho zásady a principy v něm vyjádřené mají být začleněny vedle všech místních kodexů, předpisů nebo politik přijatých jednotlivými Společnostmi Skupiny nebo podle pokynů místních předpisů, které podrobně popisují různé aspekty podnikání a firemních vztahů.
Etický kodex je závazným referenčním bodem pro všechny zaměstnance, od ředitelů Skupiny až po zaměstnance v podpůrných funkcích, kterým se řídí každodenní práce a mezilidské vztahy jak uvnitř, tak navenek vůči celé společnosti a trhu.

Skupina Gi Group je přesvědčena, že její zainteresované strany se ztotožňují s hodnotami, na nichž je Etický kodex založen, a sdílejí a uplatňují je jako základ obchodního chování, které se řídí zásadami integrity, loajality, poctivosti, transparentnosti, dodržování pravidel a zákonů a absence střetu obchodních a osobních zájmů.

Naše role ve společnosti

icon_initiatives

Matice významnosti

value-creation-icon@2x-1

Tvorba hodnoty