Poslechněte si, jak se naše zúčastněné strany samy zlepšují

Matice významnosti je nástroj, který společnosti používají pro:

• rozpoznání charakteristických rysů svého kontextu,
• pochopení očekávání svých zainteresovaných stran, pokud jde o roli, kterou by společnost měla v této situaci hrát,
• identifikaci priorit spojených s faktory ESG pro zaměření svých strategií a opatření.

Proces

Proces byl rozdělen do dvou částí:

1.Definice podstatných témat

Aby bylo možné stanovit, která důležitá témata je třeba do matice zapsat, byly shromážděny dokumentární zdroje naší společnosti a instituce.
Tato řada dokumentů pomohla vytvořit přehled o situaci v roce 2020 a identifikovat potenciální nové trendy nebo témata. Díky mechanismu sémantické analýzy jsme byli schopni stanovit opakující se témata a určit, kolikrát se tato témata v rámci analyzovaných dokumentů vyskytla.

2. Váhy témat podle zúčastněných stran

Po určení témat z analýzy dokumentů bylo zorganizováno přímé zapojení zúčastněných stran s cílem stanovit pořadí priorit na základě názoru zúčastněných stran.

Pro každou kategorii zúčastněných stran – uvnitř i vně společnosti – jsme vybrali poměrně široký vzorek zástupců a vyzvali je k účasti na online průzkumu.

Využití průzkumů pomohlo sestavit matici vytvořením dvou referenčních os:

•osu společnosti, získanou z výsledků průzkumů vyplněných vrcholovým vedením, která reprezentovala pohled naší společnosti,
•osu zúčastněných stran, získanou z výsledků průzkumů vyplněných dříve uvedenými zúčastněnými stranami a z výsledků dokumentů, které analyzovaly průměrnou váhu na téma, přičemž se zohlednily výskyty, které byly převzaty ze sémantické analýzy ve výši 30 %, a odpovědi poskytnuté zúčastněnými stranami v dotaznících ve výši 70 %.

La fase uno - Determinazione dei topic
Come primo passo, sono state raccolte fonti documentali istituzionali – internazionali e locali, pubbliche e non pubbliche, interne ed esterne al Gruppo – utili a ricostruire informazioni e linee guida rispetto al settore “lavoro e gestione delle risorse umane”, al tema della sostenibilità ambientale e sociale, o all’impatto del Covid-19. Questo ventaglio di testi ha permesso di fotografare il contesto attuale e individuare eventuali trend o tematiche emergenti.   Per analizzarne i contenuti si è fatto ricorso all’utilizzo di un motore di semantic analysis, che nello specifico ha permesso di: definire la tassonomia, ovvero le regole per la comprensione del contesto specifico del settore, necessarie per realizzare l’analisi. La tassonomia viene definita sulla base di testi ritenuti di riferimento per la CSR (come ad esempio, l’”Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” delle Nazioni Unite) e per il settore (come ad esempio, la “Dichiarazione sui principi e i diritti del lavoro “ dell’ILO),; far analizzare dal motore semantico le fonti documentali raccolte, per determinare il numero delle occorrenze e delle co-occorenze dei concetti presenti all’interno dei documenti. Il presupposto di questo tipo di analisi è infatti che quanto più un topic sia ricorrente, e quindi tanto più elevate sono le sue occorrenze, tanto più esso può essere considerato “rilevante” per il settore.
Il risultato di questo processo è rappresentato dalla costruzione dell’ALBERO DEI TEMI 2020.
Výsledky

Výstup hodnocení významnosti v podobě globální matice významnosti reprezentoval zájmy naší společnosti a zájmy zainteresovaných stran po celém světě.

Témata v prvním červeném čtverci, známá jako oblast významnosti, jsou témata podstatná, a tedy nejdůležitější pro všechny zúčastněné strany. V druhém červeném čtverci se nacházejí témata, která svou důležitostí vybočují z těch podstatných.

Naše role ve společnosti

value-creation-icon@2x-1

Tvorba hodnoty

Sustainable-icon-2@2x

Udržitelná práce

ethics-icon@2x

Etický kodex

icon-CSR-Report@2x

Zpráva CSR