POLITYKA COOKIE

Zgodnie z wymogami rozporządzenia (UE) 2016/679 i ogólnie przepisów o ochronie danych użytkownik (zwany dalej również „podmiotem danych”) otrzymujeinformacje dotyczące korzystania z plików cookies.

Kto jest administratorem danych? Jak można się skontaktować z IOD?

Gi Group Poland S.A., ul. Grzybowska 3 lok. U6, 00-132 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Gwiaździsta 66, 53- 413 Wrocław. NIP: 8971655469, REGON: 932629535, KRS: 0000083941, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy opłacony w całości 6.575.388,80 zł. 

Gi Group Poland S.A., ul. Gwiaździsta 66, 53- 413 Wrocław, do wiadomości „Inspektora ochrony danych”, e-mail: IOD@gigroup.com

Jakie dane osobowe są przetwarzane?

Witryna przetwarza dane nawigacyjne. Przykładowo ta kategoria danych obejmuje: adresy IP lub nazwy komputerów używanych przez użytkowników łączących się z Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądań, stosowaną metodę przy wysyłaniu żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod liczbowy wskazujący stan odpowiedzi dostarczonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika .

Co to jestcookie?

Pliki cookie to małe ciągi tekstowe. Tworzone są przez serwer i przechowywane na twardym dysku komputera lub na innym urządzeniu, za pomocą którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej (smartfon, tablet itp.), a następnie być ponownie przesyłane do serwisu przy kolejnej wizycie użytkownika. Pliki cookie pozwalają na przykład aktywować funkcje i dostosowania mające na celu ułatwienie interakcji użytkownika ze stroną internetową, śledzenie pozycji w koszyku lub informacje do wypełnienia formularza komputerowego.

Odnośnie do czas trwania, pliki cookie można sklasyfikować jako sesyjne i trwałe.

Sesyjne pliki cookie znikają po zamknięciu przeglądarki lub mają ograniczony czas trwania. Trwałe pliki cookie są przechowywane na stałe na Twoim komputerzelub inne urządzenieużytkownika i mają zmienny czas trwania. Pliki cookie, które wygasają pod koniec sesji (zwykle, gdy użytkownik zamyka przeglądarkę) są przydatne na przykład ze względów bezpieczeństwa, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do swojej skrzynki e-mail lub zastrzeżonego obszaru witryny. Zamiast tego pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas (między jedną sesją a drugą), są wykorzystywane na przykład do zapamiętywania preferencji użytkownika (takich jak język nawigacji w witrynie) lub do oferowania ukierunkowanej reklamy.

Ze względu na pochodzenie, pliki cookie można sklasyfikować jako własne pliki cookie lub pliki cookie stron trzecich. Pierwszy pliki cookie stron trzecich są instalowane bezpośrednio z witryny odwiedzanej przez użytkownika, podczas gdy pliki cookie stron trzecich są instalowane przez domenę inną niż ta, którą odwiedza użytkownik, na przykład jeśli witryna zawiera elementy z innych witryn, takie jak obrazy lub wtyczki mediów społecznościowych.

Jakie pliki cookie wykorzystuje ta witryna i do jakich celów?

[POCZĄTEK TABELI LISTY ONETRUST COOKIES]

[KONIEC TABELI LISTY PLIKÓW COOKIES ONETRUST]

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich podlega zasadom ustalonym przez same podmioty trzecie, dlatego zachęcamy użytkownika do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych podmiotów trzecich wskazanych w ilustracyjnych tabelach plików cookies wykorzystywanych przez Serwis.

Serwis korzysta z Google Analytics do zbierania informacji w formie zbiorczej o liczbie użytkowników odwiedzających Serwis oraz o sposobach korzystania z nich, w celu opracowania ogólnych statystyk dotyczących usługi i korzystania z niej, bez możliwości śledzenia identyfikacji pojedynczego użytkownika. Ustawienia Google Analytics przewidują udostępnianie danych firmie Google w celu korzystania z następujących usług: i ) Benchmarking, tj . udział w zbieraniu anonimowych danych, które pomagają lepiej zrozumieć trend danych; ii) Pomoc techniczna, aby umożliwić Googlew celu zapewnienia pomocy oraz iii) Ekspertom ds. Kont, aby umożliwić ekspertom marketingowym Google przedstawianie sugestii dotyczących ulepszenia konfiguracji i analiz.

Aby uzyskać więcej informacji, możesz odwiedzić stronę dostawcy tutaj

Użytkownik może wyłączyć pliki cookie Google Analytics , pobierając konkretną wtyczkę do przeglądarki dostępną tutaj

Jak zarządzasz preferencjami plików cookie?

W momencie pierwszego dostępu do dowolnej strony Witryny, znajduje się baner zawierający krótką informację oraz panel do zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie. Użytkownik ma możliwość zaznaczenia i odznaczenia plików cookie pogrupowanych według jednorodnych kategorii. Zgoda na użycie plików cookie jest rejestrowana za pomocą specjalnego „technicznego pliku cookie”. Zamykając baner poprzez wybranie przycisku oznaczonego X, umieszczonego wewnątrz banera w prawym górnym rogu, użytkownik zachowa ustawienia domyślne, a zatem będzie kontynuował nawigację bez plików cookie innych niż te ściśle niezbędne techniczne. Dostępne jest również specjalne polecenie, za pomocą którego użytkownik może wyrazić zgodę poprzez akceptację umieszczania wszystkich plików cookies.

W każdym przypadku istnieje możliwość łatwej zmiany wyborów dokonanych w odniesieniu do plików cookie używanych przez Witrynę w dowolnym momencie, klikając przycisk, który pojawia się na każdej stronie Witryny w lewym dolnym rogu.

W każdym przypadku użytkownik może wyrazić swoje preferencje dotyczące plików cookies również poprzez ustawienia używanej przeglądarki. Większość przeglądarek domyślnie automatycznie akceptuje pliki cookie, jednak jeśli odpowiednio ustawisz preferencje przeglądarki, możesz je odrzucić lub zaakceptować selektywnie (metody oferowane przez niektóre przeglądarki przedstawiono poniżej: Chrom, Firefox , Safari , opera , krawędź , Internet Explorer)

Wyłączenie, zablokowanie lub usunięcie plików cookie może zagrozić optymalnemu korzystaniu z niektórych obszarów Witryny lub uniemożliwić niektóre funkcje, a także wpłynąć na działanie usług stron trzecich.

Informacje dotyczące korzystania z plików cookie przez Facebook , Instagram, YouTube , Twitter i LinkedIn znajdują się odpowiednio na stronach Facebook , Instagram , Google , Twitter i LinkedIn .

Aby monitorować gromadzenie danych do celów analizy przeprowadzanej przez Google Analytics cookies , użytkownik jest proszony o odwiedzenie strony dodatku do przeglądarki w celu dezaktywacji Google Analytics , gdzie w razie potrzeby może przystąpić do wyłączenia tych plików cookies , pobierając dostępną tam wtyczkę do przeglądarki.

Czy akceptacja plików cookie jest obowiązkowa?

Niezbędne techniczne pliki cookie są używane w celu zapewnienia prawidłowej nawigacji w Witrynie i świadczenia usług żądanych przez użytkownika, dlatego uprzednia zgoda użytkownika nie jest wymagana do ich instalacji, jak wskazano w odpowiednim paragrafie.

Pozostałe rodzaje plików cookies są instalowane dopiero po uzyskaniu zgody użytkownika. Ta zgoda jest opcjonalna. Jednak odmowa zgody może spowodować, że niektóre części Witryny nie będą działać poprawnie.

Kim są podmioty upoważnione do przetwarzania? Kim są odbiorcy danych?

Dane mogą być przetwarzane przez pracowników funkcji korporacyjnych odpowiedzialnych za realizację ww. celów , którzy zostali wyraźnie upoważnieni do ich przetwarzania i którzy otrzymali odpowiednią instrukcję obsługi.

Dane Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne działające jako administratorzy, takie jak organy i organy nadzorcze kontrolne oraz ogólnie przez podmioty, w tym osoby prywatne, uprawnione do żądania danych, Organy Publiczne, które zwracają się do Administratora z żądaniami w celach administracyjnych lub instytucjonalnych, w zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego, a także osób, spółek, stowarzyszeń lub firm zawodowych świadczących pomoc i doradztwo.

Dane mogą być również przetwarzane w imieniu Administratora przez podmioty zewnętrzne wyznaczone jako menedżerowie, którym wydane zostaną odpowiednie instrukcje obsługi. Przedmioty te są zasadniczo zaliczane do następujących kategorii:

a) firmy świadczące usługi korespondencji mailingowej;

b) firmom świadczącym usługi utrzymania stron internetowych i systemów informatycznych;

c) firmy oferujące wsparcie w realizacji inicjatyw marketingowych i badań rynkowych.

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane, za jego zgodą, przez osoby trzecie, którym są one przekazywane.

Czy dane osobowe są przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przekazywane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), których poziom ochrony danych został uznany przez Komisję Europejską na podstawie art. 45 RODO.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane za granicę do krajów spoza EOG, w szczególności do Stanów Zjednoczonych ( np . Google, portale społecznościowe itp.), po podpisaniu standardowych klauzul umownych (Standardowe klauzule umowne) przyjętych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską na podstawie art. 46 RODO.

Kopię przyjętych gwarancji można uzyskać kontaktując się z Administratorem danych pod adresem IOD@gigroup.com

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą?

Osoby, których dane dotyczą, mogą zwrócić się do Administratora danych o dostęp do swoich danych osobowych, ich poprawienie lub usunięcie, integrację niekompletnych danych, ograniczenie przetwarzania w przypadkach przewidzianych w art. 18 RODO, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku danych przetwarzanych w celu marketingu bezpośredniego lub prawnie uzasadnionych interesów.

Ponadto w przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i odbywa się za pomocą zautomatyzowanych narzędzi, osoby, których dane dotyczą, mają prawo do skorzystania z prawa do przenoszenia danych poprzez otrzymanie ich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu na urządzeniu format, a także, jeśli jest to technicznie wykonalne, przekazywać je innemu administratorowi bez przeszkód.

Z praw tych można skorzystać wysyłając wiadomość e-mail na adres IOD@gigroup.com

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego ( w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkują lub pracują, lub w państwie, w którym miało miejsce domniemane naruszenie).

Ostatnia aktualizacja: marzec 2022