Antonio Carvelli w Radzie Rynku Pracy

Antonio Carvelli, szef sekcji rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich i wiceprezes Zarządu Gi Group Poland S.A. został wybrany do Rady Rynku Pracy, organu opiniodawczo-doradczego Ministra Rodziny i Spraw Społecznych w sprawach polityki rynku pracy na lata 2023-2027.

Razem z pozostałymi członkami Rady Rynku Pracy Antonio Carvelli będzie opiniował i inicjował przedsięwzięcia zmierzające do budowania polityki efektywnego zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, opiniował projekty ustaw dotyczących promocji zatrudnienia, aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia. 

 

Do obowiązków Rady będzie też należało także opiniowanie projektu Krajowego Planu Działań, podziału środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego i planu ich wydatkowania, ustalanie w układzie branżowym i regionalnym dodatkowych priorytetów wydatkowania środków z rezerwy KFS oraz decydowanie o przeznaczeniu tych środków zgodnie z przyjętymi priorytetami. Będzie także oceniać roczne sprawozdania z działalności Funduszu Pracy oraz realizację zadań określonych w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

– Współpraca wszystkich uczestników rynku, w tym w ramach organów doradczych, daje możliwość tworzenia polityki, która przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego. Tylko poprzez inicjowanie spójnych, skoordynowanych działań można zbudować stabilny i zrównoważony rynek pracy, dający możliwości rozwoju i bezpieczeństwa zatrudnienia pracownikom i przedsiębiorstwom – komentuje Marek Kowalski, prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich.

– Uczestnictwo w pracach Rady pozwoli nam jeszcze bardziej zaangażować się w rozwiązywanie problemów związanych z rynkiem pracy, tworzenia lepszych warunków zatrudnienia oraz skuteczniejszej polityki wspierającej rozwój zawodowy Polaków. Niezbędne są działania uwzględniające takie zjawiska, jak starzejące się społeczeństwo, niedobór pracowników, niedostosowanie edukacji do potrzeb firm, niewystarczająca aktywizacja zawodowa osób znajdujących się poza rynkiem pracy. Poprzez współpracę z Radą Rynku Pracy organizacje przedsiębiorców mogą wskazywać kierunki polityki, które napędzą rozwój zawodowy, zwiększą konkurencyjność firm i przyczynią się do tworzenia miejsc pracy – mówi Marcos Segador Arrebola, dyrektor zarządzający Gi Group Holding w Polsce.

W skład Rady Rynku Pracy wchodzą przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, w tym NSZZ „Solidarność”, OPZZ, Forum Związków Zawodowych oraz Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan, Stowarzyszenie Przedsiębiorców Polskich, Związek Rzemiosła Polskiego i Business Centre Club, przedstawiciel Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego reprezentujący stronę samorządową. W posiedzeniach Rady Rynku Pracy uczestniczyć będzie również stały przedstawiciel organizacji pozarządowych.

Gi Group Holding

Gi Group Holding to międzynarodowa agencja pracy należąca do czołówki światowych liderów branży rozwiązań rekrutacyjnych. Jest obecna w 57 krajach – z czego w 30 bezpośrednio – w Europie, Azji, Afryce i Amerykach. W Polsce działa od 2007 roku, zapewniając kompleksowe usługi doradztwa w obszarze HR, optymalizacji zatrudnienia oraz rekrutacji pracowników wszystkich szczebli w ramach marek: Gi Group (rekrutacja oraz zatrudnienie stałe i czasowe pracowników niższego szczebla, outsourcing), Grafton Recruitment (rekrutacja specjalistów oraz na stanowiska kierownicze), Wyser (rekrutacja managerów wyższego i średniego szczebla) oraz Thomas International (narzędzia psychometryczne wspierające rekrutację i rozwój). Więcejwww.gigroupholding.com/polska

 

KONTAKT DLA MEDIÓW

Dorota Zawadzka

Communications Manager, rzecznik prasowy Gi Group Holding w Polsce

E: dorota.zawadzka@gigroup.com

M:+ 48 724 870 909

Share this news

Dowiedz się więcej