Our presence – Bulgaria

We are in Bulgaria.

Read text in

Мисията ни в Джи Ай Холдинг е да направи труда и заетостта по-значими и по-ценни, както за компаниите, така и за работещите. Като водещ HR консултант на българския пазар, предоставяме услуги свързани с подбор, администрация, обучение и управление на персонала. Помагаме на компаниите да намерят, назначат, организират и развиват талантите, от които имат нужда по начина, който желаят.

За да бъде подкрепата ни възможно най-ценна, четирите бранда на компанията работят заедно, следвайки компаниите и техните служители през възходящата спирала на кариерния път – от намирането и назначаването, през обучението и развитието, до повишението и смяната на отговорностите.
Всеки от брандовете на Gi Group Holding има своите отговорности и фокус, за да допринася максимално с експертиза и решения:
– Gi Group се грижи за променливите нужди на компаниите свързани с гъвкава работна сила, временна заетост и outsourcing решения, както и с подбора, назначението и администрирането на работници и специалисти. Познавайки пазара на труда и  индустриите, ние намираме правилните хора за Вашата компания с изключително гъвкав подход, за да Ви помогнем да постигнете Вашите бизнес цели.

– Wyser – специализира в търсене на среден и висок мениджмънт позиции. Партнираме си с иновативни компании, за да открием и привлечем талантливи мениджъри на бъдещето. Нашите услуги се основават на консултантски подход, като разработваме индивидуални решения според нуждите на нашите клиентитe.

– Tack TMI подкрепя бизнеса да изгради своята най-добра стратегия за развитие и да я осъществи успешно. Нашата гъвкавост и консултантски подход ни позволяват напълно да адаптираме обучителните си програми и да ги съобразим с нуждите на клиента, доставяйки обучения с най-подходящото съдържание.

– TEAMspiration – От вълнуващи приключенски игри до провокиращи мисълта задачи за решаване на проблеми, ние предлагаме обширни опции за персонализиране на тиймбилдинг активности, за да са в съответствие с целите и предпочитанията на Вашия екип. Всеки успешен тиймбилдинг следва формулата – професионално организиран, добре комуникиран, координиран от обучен енергичен екип и фокусиран върху поставените цели. С удоволствие ще Ви помогнем с всички елементи на уравнението.

Our goal at Gi Group Holding is to make work more valuable for both people and companies. As a key HR services player in Bulgaria, we provide recruitment, staffing, training, and consulting solutions that help companies find, attract, hire, employ, manage, and develop the talent they need in the way they need it.

To make our help as valuable as possible, the company’s four brands work together, following companies and their employees through the upward spiral of the career path – from finding and recruiting, through training and development, to promotion and changing responsibilities.

Each of Gi Group Holding’s brands has its own responsibilities and focus to contribute maximum expertise and solutions:

–   Gi Group takes care of the changing needs of companies related to flexible workforce, temporary employment and outsourcing solutions, as well as the selection, appointment and administration of workers and specialists. Knowing the job market and industries, we find the right people for your company with a highly flexible approach to help you achieve your business goals.

 

–  Wyser – specializes in searching of middle, senior management and C-level positions. We partner with innovative companies to discover and attract talented managers of the future. Our services are based on a consulting approach, developing individual solutions according to the needs of our clients.

–  Tack TMI supports business to build their best Learning and Development strategy and implement it successfully. Our flexibility and consulting approach allow us to fully adapt our training programs and tailor them to the client’s needs, delivering training with the most relevant content.

 

–   TEAMspiration – From exciting adventure games to thought-provoking problem-solving tasks, we offer extensive options for customizing team-building activities to align with your team’s goals and preferences. Every successful team building follows the formula – professionally organized, well communicated, coordinated by a trained energetic team and focused on the set goals. We are happy to help you with all elements of the equation.

gi
Taking a holistic, people-centred approach, we make the staffing process simpler: from candidate sourcing to workforce management.

Gi Group

88, Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd.
Floor 2, Office 2
Sofia 1527, Bulgaria
+35988 550 470
office.bg@gigroup.com

wyserr
Wyser is the global Search & Selection player that wants to make the difference to people’s lives and support organizations to grow their business.

Wyser

88, Knyaz Aleksandar Dondukov Blvd.
Floor 2, Office 2
1000 Sofia, Bulgaria
+359 895 760 819
office.bg@wyser-search.com

tacktmi
With over 110 years combined experience and expertise, Tack TMI are the global learning and development experts.

Tack TMI

88, Kniaz Aleksandar Dondukov Blvd.
Floor 1 Office 1
1000 Sofia, Bulgaria
Phone: +359 884 337 883
bulgaria@tacktmiglobal.com

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership