Our presence – Serbia

We are in Serbia.

Read text in

Gi Group Srbija je lider u regionu. Jedna smo od vodećih konsultantskih kuća u oblasti ljudskih resursa koja nudi sveobuhvatna rešenja u svim oblastima upravljanja ljudskim resursima. U Republici Srbiji smo prisutni od 2002. godine.

Naša misija je da pružimo visokokvalitetne konsultantske usluge u ljudskom kapitalu i obezbedimo našim klijentima pristup pravim stručnjacima, sa potrebnim stavom i veštinama za prave pozicije kako bi postigli svoje ciljeve i viziju.
Tokom 2019. godine pružili smo konsultantske usluge za skoro 300 kompanija, sa prometom većim od 24 miliona evra.
Usluge iznajmljivanja osoblja u Srbiji pružamo preko našeg pravnog lica Gi Group Staffing Solutions Agencija za Privremeno Zapošljavanje d.o.o, za koju smo, u skladu sa Zakonom o agencijskom zapošljavanju, dana 26.02.2020. dobili licencu za obavljanje delatnosti za pružanje usluga iznajmljivanja osoblja, kao i za registraciju delatnosti pod šifrom 78.20.
Gi Group je prepoznata na tržištu kao vodeća konsultantska kompanija za ljudske resurse koja pruža čitav niz HR usluga:
Wyser Search – Ponosni smo na dostignuća u oblasti procesa zapošljavanja i selekcije u regionu u kom se nalazimo. Mi smo jedna od vodećih kompanija, koja Vam uspešno pomaže da pronađete prave ljude za Vašu organizaciju zahvaljujući veštinama, znanju i resursima, kao i vrednostima i odnosom prema poslu.
Naš tim se sastoji od pet konsultanata i viših konsultanata. Prosečno radno iskustvo u kompaniji je 6,5 godina.
Sa dugogodišnjim iskustvom, širokim spektrom alata koje koristimo u procesu selekcije i visoko kvalifikovanim timom, razvijamo rešenja i pristupe koji će zadovoljiti Vaše potrebe. Koristeći naše dugogodišnje iskustvo u razvoju i vođenju uspešnih kampanja regrutacije, kao i proverenu metodologiju, obezbeđujemo da dobijete najviši nivo usluga regrutovanja i selekcije.
TACK TMI je jedinstven spoj inovativnih, fleksibilnih i pouzdanih globalnih rešenja kombinovanih sa lokalnom ekspertizom. Naša konkurentska prednost je pouzdana i imamo dokazanu sposobnost da brzo i efikasno odgovorimo na stalno promenljive zahteve u areni upravljanja ljudskim kapitalom.
Cilj nam je da Vas podržimo u upravljanju svojim ljudima i ispoljavanju njihovog potencijala, inovativnim i istraživačkim proizvodima zasnovanim na ljudskim resursima, kao i konsultantskim uslugama i uslugama obuke.
Naš tim se sastoji od 12 internih i više od 20 eksternih konsultanata. Prosečno radno iskustvo u kompaniji je 5,8 godina.
GI GROUP – Naša rešenja u oblasti privremenog zapošljavanja i administracije znače da se možete fokusirati na strateško upravljanje kvalitetom ljudi i tima. Mi preuzimamo ulogu poslodavca omogućavajući Vam da smanjite svoje administrativne troškove i poslujete u zakonskom okviru.
Naš tim se sastoji od deset konsultanata i HR administratora. Prosečno radno iskustvo u kompaniji je 6 godina.
Gi Group nudi sledeće privremene i stalne usluge zapošljavanja:
Iznajmljivanje osoblja i spoljni poslovi
– Preuzimanje uloge formalnog poslodavca zaposlenog uključujući brigu o svim pitanjima vezanim za kadrovsku administraciju i platni spisak. Proces selekcije kandidata može izvršiti i Gi Group.
Administracija osoblja i platni spisak
– Nudimo kompletnu uslugu upravljanja kadrovskom administracijom i obračunom zarada. Našem klijentu su zagarantovani tačnost, poverljivost i pravna valjanost svih podataka.
– Usluge upravlja lokacijom (SMS)
– Nudimo sveobuhvatnu uslugu privremenog zapošljavanja i administracije na lokaciji klijenta. Naši procesi su dizajnirani da se integrišu sa vašim radi maksimalne operativne efikasnosti.

Gi Group Serbia is a leader in the region. We are one of the leading consulting companies in the field of human resources offering comprehensive solutions in all areas of human resources management. We have been present in Serbia since 2002.

Our mission is to provide premium quality human capital consulting services and ensure you have access to the right people, with the best attitude and skills for the right positions to take you towards achieving your goals and vision.
During 2019, we provided consultancy services to almost 300 companies, with a turnover of more than 24 million euros.
We provide Staff Leasing Services in Serbia through our legal entity, Gi Group Staffing Solutions Temporary Employment Agency d.o.o., for which we, in accordance with the Law on Agency Employment, on 26.02.2020. received our business license for the provision of staff leasing services, as well as for the registration of activities under code 78.20.
Gi Group is recognised on the market as a leading HR consultancy company that is providing a full range of HR services:
Wyser Search We are proud of the achievements in the field of recruitment and selection process in the region we are based. We are one of the leading companies, which thanks to our skills, knowledge and resources as well as the values and attitude towards work, successfully helps you find the right people for your organisation.
Our team consists of five Consultants and Senior Consultants. The average work experience in the company is 6.5 years.
With years of experience, a wide range of tools that we use in the selection process and a highly skilled team, we develop solutions and approaches to meet your needs. By utilising our years of experience in developing and managing successful recruitment campaigns as well as proven methodology, we ensure you receive the highest level of recruitment and selection services.
TACK TMI is a unique blend of innovative, flexible and reliable global solutions combined with local expertise. Our competitive edge is reliable and we have a proven ability to quickly and effectively respond to the constantly changing demands in the Human Capital Management arena.
We aim to support you in managing your people and bringing out their potential, with innovative and research-based HR products, and consulting and training services.
Our team consists of 12 internal and more than 20 external consultants. The average work experience in the company is 5.8 years.
GI GROUP
Our solutions in the area of temporary employment and administration mean you can focus on strategic quality management issues in people. We take over the role of the employer allowing you to reduce your administrative costs and operate within a legal framework.
Our team consists of ten Consultants and HR Administrators. The average work experience in the company is 6 years.
Gi Group offers the following temporary and permanent staffing services:
Staff Leasing and Outsourcing
We take on the role of formal employer of the employee including taking care of all matters related to personnel administration and payroll. The process of candidate selection can be performed by Gi Group as well.
Staff Administration and Payroll
We offer full-service management of personnel administration and payroll. Our customer is guaranteed accuracy, confidentiality and legal validity of all data.
Site Managed Service (SMS)
We offer a comprehensive service of temporary employment and administration at the customer’s location. Our processes are designed to integrate with you for maximum operating efficiency.

gi
Temporary & Permanent Staffing is the group’s core business, identified under Gi Group brand, operating with direct presences in 28 countries and in additional 29 countries thanks to our partners.

Gi Group Staffing Solutions, Agencija za privremeno zapošljavanje d.o.o.
Maglajska 10, 11000 Belgrade
+381 11 3087 331

wyserr
Wyser is a global Search & Selection player for middle and senior management that wants to make the difference to people’s lives and support organizations grow their business.

Wyser d.o.o.
Maglajska 10, Beograd, Srbija
+381 11 3087 331

tacktmi
Strengthened by our HR expertise and thanks to our team of experts we propose ourselves as a partner able to find solutions that allow the development of your business within a sector strongly

Tack TMI
Maglajska 10, Beograd, Srbija

marina.delic@tacktmiglobal.com
+381 11 440 5000

Group-29
With Gi BPO advanced outsourcing we offer customised BPO & BTO solutions and advanced services to improve our customers’ productivity, efficiency and competitiveness.

BPO
Maglajska 10, Belgrade, Serbia
bisera.gajic@gigroup.com
+381 63 102 5852

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership