Our presence – Croatia

We are in Croatia.

Read text in

Gi Group Hrvatska je lider u regiji i jedna od vodećih konzultantskih kuća u području ljudskih resursa. U Hrvatskoj smo prisutni od 2005. godine i našim klijentima nudimo sveobuhvatna rješenja u svim segmentima upravljanja ljudskim resursima.

Naša misija je pružiti visokokvalitetne konzultantske usluge i osigurati našim klijentima pristup pravim kadrovima, s potrebnim stavom i vještinama za tražene pozicije kako bi postigli svoje ciljeve i viziju.
Prepoznati smo na tržištu kao vodeća konzultantska kompanija za ljudske resurse koja pruža čitav niz HR usluga:
Wyser Search – Ponosni smo na naša dostignuća u poručju procesa zapošljavanja i selekcije u regiji. Mi smo jedna od vodećih kompanija u ovom području. Zahvaljujući našim vještinama, znanju i resursima, kao i našim vrijednostima i stavu prema poslu, uspješno pomažemo našim klijentima da zaposle prave ljude na pravim mjestima u svojim organizacijama.
S dugogodišnjim iskustvom, širokim spektrom alata koje koristimo u procesu selekcije i visoko kvalificiranim timom, razvijamo rješenja i pristupe koji će zadovoljiti vaše potrebe. S iskustvom u razvoju i vođenju uspješnih kampanja regrutacije, kao i dokazanom metodologijom, osiguravamo da dobijete najviši nivo usluga regrutacije i selekcije potrebnih kadrova.
TACK TMI je jedinstven spoj inovativnih, fleksibilnih i pouzdanih globalnih rješenja kombiniranih s lokalnom ekspertizom. Naša konkurentska prednost je pouzdana i imamo dokazanu sposobnost da brzo i efikasno odgovorimo na stalno promjenjive zahtjeve u areni upravljanja ljudskim kapitalom.
Cilj nam je da podržimo organizacije u upravljanju svojim ljudima u iskazivanju njihovog potencijala, inovativnim i istraživačkim proizvodima zasnovanim na ljudskim resursima, kao i konzultantskim uslugama i uslugama obuke. S preko 110 godina iskustva i stručnosti, Tack TMI je vaš globalni stručnjak za učenje i razvoj. Tack TMI Croatia je aktivna u jadranskoj regiji skoro 20 godina.
GI GROUP
Naša rješenja u domeni privremenog zapošljavanja i administracije omogućavaju našim klijentima da se fokusiraju na strateško upravljanje. Mi preuzimamo ulogu poslodavca omogućavajući kompanijama da smanje svoje administrativne troškove i posluju u zakonskom okviru.
Nudimo slijedeće usluge privremenih i stalnih kadrova:
Iznajmljivanje osoblja i vanjski poslovi (Staff leasing i Outsourcing)
– Preuzimamo ulogu formalnog poslodavca zaposlenog koji radi s klijentom, uključujući i brigu o svim pitanjima vezanim za kadrovsku administraciju i obračun plaća. Sam proces selekcije kandidata može da obavi i Gi Group.
Administracija osoblja i platni spisak
– Nudimo kompletnu uslugu upravljanja kadrovskom administracijom i obračunom plaća. Našim kupcima je zagarantirana točnost, povjerljivost i pravna valjanost svih podataka.

Gi Group Croatia is a leader in the region and one of the leading consulting companies in the field of human resources.

We offer comprehensive solutions in all areas of human resources management and have been present in Croatia since 2005.
Our mission is to provide premium quality human capital consulting services and ensure our clients have access to the right people, with the right attitude and skills for the right positions in order to achieve their goals and vision.
We are recognised on the market as a leading HR Consultancy company that provides a full range of HR Services:
Wyser Search We are proud of our achievements in the field of recruitment and selection process in the region. We are one of the leading companies in this field. Thanks to our skills, knowledge and resources as well as our values and attitude towards work, we successfully help our clients employ the right people in their organisations.
With years of experience, a wide range of tools that we use in the selection process and a highly skilled team, we develop solutions and approaches to meet your needs. With our experience in developing and managing successful recruitment campaigns as well as our proven methodology, we ensure you receive the highest level of recruitment and selection services.
TACK TMI is a unique blend of innovative, flexible and reliable global solutions combined with local expertise. Our competitive edge is reliable and we have a proven ability to quickly and effectively respond to the constantly changing demands in the Human Capital Management arena.
We aim to support organisations in managing their people and bringing out their potential, with innovative and research-based HR products, and consulting and training services. Tack TMI is your global learning and development expert. Tack TMI Croatia has been active in the Adriatic region, for nearly 20 years.
GI GROUP
Our solutions in the domain of temporary employment and administration allow our clients to focus on strategic quality management issues in people. We take over the role of the employer allowing companies to reduce their administrative costs and operate within a legal framework.
We offer the following temporary and permanent staffing services:
Staff Leasing and Outsourcing
We take on the role of formal employer of the employee who works with the client, including taking care of all matters related to personnel administration and payroll. Our process of candidate selection can be performed by Gi Group as well.
Staff Administration and Payroll
We offer full-service management of personnel administration and payroll. Our customers are guaranteed accuracy, confidentiality and legal validity of all data.

gi
Temporary & Permanent Staffing is the group’s core business, identified under Gi Group brand, operating with direct presences in 28 countries and in additional 29 countries thanks to our partners.

Gi Group Staffing Solutions
Gajeva 2/B 10000 Zagreb

odm
Through Temporary and Permanent Staffing, Gi Group supports its clients in making their journeys simple: from candidates sourcing to workforce management

OD and M Consulting Solutions d.o.o.
Gajeva 2/B, 10000 Zagreb

wyserr
Wyser is a global Search & Selection player for middle and senior management that wants to make the difference to people’s lives and support organizations grow their business.

Wyser d.o.o.
Gajeva 2/B, 10000 Zagreb

tacktmi
Strengthened by our HR expertise and thanks to our team of experts we propose ourselves as a partner able to find solutions that allow the development of your business within a sector strongly

Tack TMI
Gajeva ulica 2B, 10 000 Zagreb
+385 1 798 0320

Group-29
With Gi BPO advanced outsourcing we offer customised BPO & BTO solutions and advanced services to improve our customers’ productivity, efficiency and competitiveness.

BPO
Gajeva 2B, Zagreb, Croatia
bisera.gajic@gigroup.com
+381 63 102 5852

Get in touch
with us

"*" indicates required fields

contacts - icon@2x

Leadership